Demineralizacija vode

demineralizacija vode

Hemijska priprema vode - demineralizacija vode

Demineralizatori vode su aparati koji se sastoje od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačima-ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli, a elektroprovodljivost vode se "spušta" na vrednost od 0 do 10 mS/cm. Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Hydrolux uređaji za demineralizacija vode su najčešće konstruisani od dve kolone (katjonske i anjonske kolone), a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. ”MIX-BEAD” kolona, koja "polira vode" odnosno eliminiše sve preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu. Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena filterske ispune. Radni vek jonoizmenjivačke mase za demineralizaciju vode je 3 do 5 godina, posle čega se mora zameniti. Ukoliko napojna voda sadrži gvoždje, neophodno je izvršiti predtretman vode.


demineralizacija vode

Demineralizacija vode jonoizmenjivačima

Često se za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških potreba zahteva u hemijskom smislu apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Jedino rešenje u takvim slučajevima je demineralizacija vode. Katjonska kolona se regeneriše rastvorom hlorovodonične kiseline (HCl), a anjonska rastvorom natrijum hidroksida (NaOH). Nakon ručne inicijalizacije regeneracije, pritiskom na taster, proces se dalje odvija potpuno automatski.

Mesta za ugradnju postrojenja za demineralizacija vode obično su industrijski objekti, laboratorije, postrojenja za proizvodnju sokova i alkoholnih pića, priprema vode za kotlove visokih pritisaka, u medicini, farmaciji, kozmetičkoj industriji, tekstilnoj industriji, u proizvodnji leda kao i na mnogim drugim mestima gde se zahteva kvalitetna demineralizovana voda. Prekid u proizvodnji vode (zastoj zbog regeneracije) ne predstavlja problem; u slučajevima kada je neophodno obezbediti proizvodnju demineralizovane vode  24 h dnevno, rešenje su duplex sistemi koji se sastoje od dva standardna demineralizatora  čijim naizmeničnim radom upravlja potpuno automatski digitalni kontroler.

DEMI 600 lit/h - 15 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0735 181 x 904 mm 21 lit KW-8 15 lit 25 % HCl 15 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 0935 232 x 905 mm 32 lit IRA-402 25 lit 20 % NaOH 15 lit / reg 1/2"
DEMI 800 lit/h - 20 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0835 206 x 905mm 26 lit KW-8 20 lit 25 % HCl 20 lit / reg 1/2"
Anjonska kolona 1035 257 x 903 mm 39 lit IRA-402 30 lit 20 % NaOH 20 lit / reg 1/2"
DEMI 1000 lit/h - 25 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 0844 206 x 1131 mm 34 lit KW-8 25 lit 25 % HCl 25 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit IRA-402 40 lit 20 % NaOH 25 lit / reg 3/4"
DEMI 1500 lit/h - 45 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1044 257 x 1130 mm 51 lit KW-8 40 lit 25 % HCl 35 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1344 334 x 1142 mm 86 lit IRA-402 70 lit 20 % NaOH 35 lit / reg 3/4"
DEMI 2000 lit/h - 50 Kolona Dimenzije koloneZapremina koloneJonoizmenjivačKoličina ispuneReagensPotrošnja reagensaPort In/Out
Katjonska kolona 1054 257 x 1390 mm 63 lit KW-8 50 lit 25 % HCl 40 lit / reg 3/4"
Anjonska kolona 1354 334 x 1400 mm 105 lit IRA-402 80 lit 20 % NaOH 40 lit / reg 3/4"